تحلیل آزمون 10 اردیبهشت نهم از نگاه دبیران

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون‌ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می‌توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن‌ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت نهم از نگاه دبیران

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت نهم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت نهم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت نهم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت نهم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت نهم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت نهم از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...فاطمه بیابانپور