مهلت دانشجویان برای نقل و انتقال و مهمانی

دانشجویان برای ثبت درخواست نقل و انتقال و مهمانی در سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان تا ۳۱ اردیبهشت ماه فرصت دارند.

مهلت دانشجویان برای نقل و انتقال و مهمانی

دانشجویان برای ثبت درخواست نقل و انتقال و مهمانی در سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان تا 31 اردیبهشت ماه فرصت دارند.

 درخواست‌های دانشجویان برای نقل و شانتقال و مهمانی در دانشگاه مبدا از 15 خردادماه آغاز و تا 15 تیرماه ادامه خواهد داشت.

بررسی و اعلام نظر دانشگاه های مبدا تا 15 شهریور ماه صورت می‌گیرد.

منبع :