نوروز 96

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت ششم دبستان از نگاه معلمان

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون‌ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می‌توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن‌ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید
پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت ششم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت ششم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت ششم دبستان از نگاه معلمان


تحلیل آزمون 10 اردیبهشت ششم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت ششم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت ششم دبستان از نگاه معلمان


انواع اعراب اسم از عربی 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی دوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری