اصلاحیه دو سوال تیزهوشان ششم دبستان آزمون 10 اردیبهشت

در دفترچه آزمون تیزهوشان 10 اردیبهشت، دو سوال 64 و 65 باید با توجه به متن پاسخ داده می‌شدند.اما در دفترچه سوال، متن مربوط به این دو سوال وجود نداشت که بدون این متن، دانش آموزان قاد ربه پاسخگویی به این

اصلاحیه دو سوال تیزهوشان ششم دبستان آزمون 10 اردیبهشت

اصلاحیه دو سوال تیزهوشان ششم دبستان آزمون 10 اردیبهشت

اصلاحیه دو سوال تیزهوشان ششم دبستان آزمون 10 اردیبهشت