اصلاحیه دو سوال تیزهوشان ششم دبستان آزمون 10 اردیبهشت

در دفترچه آزمون تیزهوشان 10 اردیبهشت، دو سوال 64 و 65 باید با توجه به متن پاسخ داده می‌شدند.اما در دفترچه سوال، متن مربوط به این دو سوال وجود نداشت که بدون این متن، دانش آموزان قاد ربه پاسخگویی به ایناصلاحیه دو سوال تیزهوشان ششم دبستان آزمون 10 اردیبهشت

اصلاحیه دو سوال تیزهوشان ششم دبستان آزمون 10 اردیبهشت


فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری