تست زیست شناسی گیاهی

برای آمادگی شما در آزمون 17 اردیبهشت تست از مبحث گیاهی ضمیمه شده است.
کنکوری های عزیز رشته تجربی

برای آمادگی شما در آزمون‌ 17 اردیبهشت تست از مبحث گیاهی ضمیمه شده است.

تست‌ها از آزمون‌های سال‌های گذشته کانون انتخاب شده اند.

فایل های ضمیمه