وقتی دایناسورها کنجکاوانه اروپا را ترک کردند

محققان در اقدامی جالب توجه به تصویر سازی مهاجرت دایناسورها در سراسر جهان پرداخته اند.

وقتی دایناسورها کنجکاوانه اروپا را ترک کردند

در اقدامی بی سابقه محققان توانستند با بهره گیری از «تئوری شبکه» تصویرسازی روشنی از حرکت گسترده دایناسورها به سراسر جهان در دوران مزوزوئیک ارایه کنند. بخش مهمی از این تصویرسازی دربرگیرنده خروج کنجکاوانه دایناسورها از اروپا می شود.

این تحقیق که جزئیات و نتایج آن در نشریه تخصصی Biogeography منتشر شده مهر تأیید دوباره ای بر مطالعاتی می زند که نشان می دهند دایناسورها پس از تفکیک ابرقاره Pangaea به توده های مجزایی که میانشان اقیانوسها قرار می گرفت به سراسر جهان مهاجرت کردند.

دکتر الکس دانهیل از دانشکده زمین و محیط زیست دانشگاه لیدز که هدایت محققان در این بررسی را بر عهده داشته است می گوید: ما تصور می کنیم که به واسطه تغییراتی که در سطح دریاها ایجاد شده بود، پلهای زمینی موقتی ایجاد می شد و بدین ترتیب قاره ها به طور موقتی به یکدیگر متصل می شدند.

در این بررسی ها همچنین مشخص شده که نمونه های فسیل دایناسورهای متعلق به یک خانواده در دو قاره جدا از هم کشف شده است.

وقتی دایناسورها کنجکاوانه اروپا را ترک کردند


این یافته ها گویای آن است که گرچه جداشدن قاره ها از هم روند مهاجرت دایناسورها را کاهش داده بود اما آن را به طور کامل متوقف نکرده بود و دایناسورها با خروج از اروپا خود را به سراسر دنیا می رساندند.

منبع :