نوروز 96

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت چهارم ریاضی از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...تحلیل آزمون 3 اردیبهشت چهارم ریاضی از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت چهارم ریاضی از نگاه دبیران


جریان و مدارهای الکتریکی از فیزیک سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : افشین مینو