تحلیل آزمون 3 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...تحلیل آزمون 3 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیران


جمع بندی همایش فیزیک بخش دوم (دینامیک)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی