علی برادران:جمع بندی مبحث مقاطع مخروطی

نکات ویژه جمع بندی مقاطع مخروطی در کنکور‌های اخیر را در فایل زیر مشاهده کنید

علی برادران:جمع بندی مبحث مقاطع مخروطی

نکات ویژه جمع بندی مقاطع مخروطی در کنکور‌های اخیر را در فایل زیر مشاهده کنید

فایل های ضمیمه

سوال 148 کنکور سراسری تجربی 92
سوال 149 کنکور سراسری تجربی 92
سوال 149 کنکور سراسری تجربی 93
سوال 148 کنکور سراسری تجربی 93
علی هفت برادران