امتحانات را دوست داشته باشید

همه‌ی اتفاقاتی که در طول سال تحصیلی تجربه می‌کنید می‌توانند خوب باشند، البته به شرط آن‌که شما بخواهید.

امتحانات را دوست داشته باشید

همه‌ی اتفاقاتی که در طول سال تحصیلی تجربه می‌کنید می‌توانند خوب باشند، البته به شرط آن‌که شما بخواهید.

یکی از این اتفاقات مهم امتحانات پایان سال است که برای شما می‌تواند مورد نیاز و کارگشا باشد. سعی کنید تمام پروژه‌ها، اتفاقات و روش‌ها و ابزارها را برای پیشرفت‌تان در اختیار بگیرید.

برای این کار لازم است با دیدی متفاوت به امتحانات نگاه کنید. به جای داشتن دغدغه‌ی نمره، امتحانات را فرصتی برای پیشرفت خود بدانید. برای رسیدن به اهداف‌تان به موارد زیر توجه کنید:

  • برای هر امتحان مباحث را کامل بخوانید.

  • حل سؤال تشریحی ضروری است.

  • مرور را فراموش نکنید.

  • بعد از امتحان، سؤالاتی را که ناقص پاسخ داده‌اید یا پاسخ نداده‌اید برای تکمیل یادگیری و آمادگی برای آزمون‌ها مجدداً مطالعه کنید.