راهبردهای فراشناختی (2): نظارت

در این مرحله، بر یادگیری خود نظارت می‌کنید. شما باید بر پیشرفت خود نظارت کنید و این پیشرفت را می‌توان هم در هر آزمون و هم در هر نیم‌سال بررسی کرد.

راهبردهای فراشناختی (2): نظارت

در این مرحله، بر یادگیری خود نظارت می‌کنید. شما باید بر پیشرفت خود نظارت کنید و این پیشرفت را می‌توان هم در هر آزمون و هم در هر نیم‌سال بررسی کرد.

هم‌چنین باید بر توجه خود نیز ناظر باشید که بتوانید آن را کنترل کنید. حتماً این تجربه را داشته‌اید که زمانی که غرق افکار خود می‌شوید و زمان از دست‌تان خارج می‌شود، نظارت بر توجه می‌تواند کنترل شما را بر توجهتان افزایش دهد.

شما می‌توانید هنگام مطالعه در فواصل زمانی مشخصی از خود سؤال کنید و با پاسخ دادن به سؤال از عملکرد یادگیری خود مطلع شوید.

درنهایت باید بر سرعت و زمان نیز نظارت داشته باشید. باید بتوانید زمانی را که در اختیار دارید در نظر گرفته و طبق آن سرعت مطالعه‌ی خود را تعیین کنید تا بتوانید مدیریت زمان داشته باشید.

ابزار این مرحله، دفتر برنامه‌ریزی است.

با دفتر برنامه‌ریزی می‌توانید پیشرفت خود را در ساعت مطالعه بررسی کنید و هم‌چنین با کارنامه‌های کشوری خود پیشرفت‌تان را طبق ساعت مطالعه متوجه می‌شوید و بر آن نظارت می‌کنید.

یک ناظر باعث می‌شود برنامه‌ریزی و مطالعه‌ی دقیق‌تری داشته باشد و دفتر برنامه‌ریزی ناظری است که خودتان هم بر آن نظارت دارید!