تحلیل دهدهی آزمون 3 اردیبهشت دوم دبیرستان

آزمون 3 اردیبهشت دوم ریاضی...

تحلیل دهدهی آزمون 3 اردیبهشت دوم دبیرستان

تحلیل دهدهی آزمون 3 اردیبهشت دوم دبیرستان


درس ریاضی برای دانش‌آموزان  محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 یک واحد سادهتر از مصوب و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 متعادل بوده است.

درس هندسه برای همه‌ی دانش‌آموزان یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس آمار و مدل‌سازی  برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 آزمون 2 واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک برای دانش‌اموزان محدوده‌های ترازی 4750، 6250 و 7000 آزمون متعادل بوده و برای دانش‌آموزان محدودهی ترازی 5500 آزمون یک واحدساده‌تر از مصوب بوده است.

درس شیمی برای دانش‌آموزان محدودهی ترازی 4750 آزمون متعادل بوده است و برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 5500، 6250و 7000 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است

تحلیل دهدهی آزمون 3 اردیبهشت دوم دبیرستان

درس ریاضی برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی  4750، 5500 و 6250 متعادل بوده است و برای دانش‌آموزلن محدوده ی ترازی 7000 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است..

درس هندسه برایدانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 یک واحد دشوار تر از مصوب  و برای دانش‌‌اموزان محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 آزمون 2 واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس زیست‌شناسی برای همه‌ی دانش‌آموزان یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک برای همه‌ی محدوده‌های ترازی متعادل بوده است.

درس شیمی برای همه‌ی محدوده‌های ترازی متعادل بوده است.

محیا اصغری