در فایل‌های زیر تمام نکات ماتریس‌ها در کنکور‌های اخیر را مشاهده کنید

فایل های ضمیمه
علی هفت برادران