علی برادران:جمع بندی مبحث ماتریس‌ها از ریاضی 2

در فایل‌های زیر تمام نکات ماتریس‌ها در کنکور‌های اخیر را مشاهده کنید

علی برادران:جمع بندی مبحث ماتریس‌ها از ریاضی 2

در فایل‌های زیر تمام نکات ماتریس‌ها در کنکور‌های اخیر را مشاهده کنید

فایل های ضمیمه

ماتریس کنکور سراسری 93 تجربی داخل
ماتریس کنکور سراسری 93 تجربی خارج
ماتریس کنکور سراسری 94 تجربی داخل
ماتریس کنکور سراسری 94 تجربی خارج
علی هفت برادران