آزمون 3 اردیبهشت پیش تجربی چگونه بود؟

سطح دشواری آزمون

آزمون 3 اردیبهشت پیش تجربی چگونه بود؟

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آزمون 3 اردیبهشت برگزار شد.

آمارهای بعد از برگزاری آزمون بدین شرح است:

آزمون 3 اردیبهشت پیش تجربی چگونه بود؟

مقایسه سطح دشواری آزمون با سطح دشواری کنکور بدین شرح است:

آزمون 3 اردیبهشت پیش تجربی چگونه بود؟

زیست هم سطح کنکور بوده.

ریاضی پیش سخت بوده و ریاضی پایه آسان بوده.

فیزیک پیش هم سطح کنکور و فیزیک پایه دشوار بوده

شیمی پیش هم سطح کنکور و شیمی پایه آسان بوده