سوم انسانی‌ها در 3 اردیبهشت با آزمونی متعادل روبه‌رو بودند

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت سوم انسانی

سوم انسانی‌ها در 3 اردیبهشت با آزمونی متعادل روبه‌رو بودند

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت سوم انسانی

بهترین درس‌ها: زبان فارسی

دشواترین درس‌ها: ریاضی ـ تاریخ‌ادبیات


سوم انسانی‌ها در 3 اردیبهشت با آزمونی متعادل روبه‌رو بودند

سوم انسانی‌ها در 3 اردیبهشت با آزمونی متعادل روبه‌رو بودند