نوروز 96

سوم انسانی‌ها در 3 اردیبهشت با آزمونی متعادل روبه‌رو بودند

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت سوم انسانیتحلیل آزمون 3 اردیبهشت سوم انسانی

بهترین درس‌ها: زبان فارسی

دشواترین درس‌ها: ریاضی ـ تاریخ‌ادبیات


سوم انسانی‌ها در 3 اردیبهشت با آزمونی متعادل روبه‌رو بودند

سوم انسانی‌ها در 3 اردیبهشت با آزمونی متعادل روبه‌رو بودند


حد و پیوستگی از ریاضی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : محمد صادق روحانی