تست زیست جانوری

سلام

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی تعدادی تست از مبحث جانوری برای آمادگی شما در آزمون 3 اردیبهشت ضمیمه شده است.

شایان ذکر است که تست‌ها از آزمون‌های سال‌های قبل کانون طرح شده و در آزمون غیرحضوری نیز است.