تصویری از تقارن دو نور خیره کننده از یک کهکشان

ناسا تصویری را منتشر کرد که در آن می‌توان فاصله صدها سال نوری بین دو نقطه از فضا را در یک قاب دید.

تصویری از تقارن دو نور خیره کننده از یک کهکشان

در پیش زمینه این تصویر می توان نور آبی رنگ کهکشانی را مشاهده کرد که توسط تلسکوپ هابل شکار شده و همچون یک عدسی گرانشی بزرگ عمل می کند.

این عدسی گرانشی بزرگ باعث شده که حلقه سرخ رنگی از پشت زمینه این کهکشان متصاعد شود. به این وضعیت در نجوم «حلقه انیشتین» می گویند.

همچنین در سمت چپ این تصویر نقطه سفید رنگی قرار دارد که نشان از یک کهشان کوچک است و فاصله عرضی آن با «حلقه انیشتین» ده ها و صدها سال نوری است.

منبع :