میدان مغناطیسی زمین به تکامل حیات کمک کرده است

تاریخچه‌ی شروع حیات روی زمین به 4 میلیارد سال پیش برمی‌گردد. اما تا 3 میلیارد سال این حیات فقط به شکل تک‌سلولی وجود داشت.

 میدان مغناطیسی زمین به تکامل حیات کمک کرده است

تاریخچه‌ی شروع حیات روی زمین به 4 میلیارد سال پیش برمی‌گردد. اما تا 3 میلیارد سال این حیات فقط به شکل تک‌سلولی وجود داشت.

دانشمندان معتقدند که در آن زمان، زمین هسته‌ی جامدی نداشت، به همین دلیل میدان مغناطیسی آن بسیار ضعیف‌تر بود. در این شرایط امکان محافظت از حیات وجود نداشت چون اشعه‌های خورشید به DNA موجودات زنده آسیب می‌زدند.

دانشمندان فکر می‌کنند که 500 میلیون سال پیش هسته‌ی زمین جامد و در نتیجه‌ی آن میدان مغناطیسی قدرتمندتر شد. با افزایش قدرت میدان مغناطیسی، اتمسفر می‌توانست گاز‌های بیشتری را حفظ کند. این گازها هم به نوبه‌ی خود سپری در مقابل پرتوهای قدرتمند خورشیدی بودند. این باعث شد حیات تک سلولی تکامل پیدا کند و موجودات چند سلولی هم در زمین به وجود بیایند و حیات پیچیده شکل بگیرد.

منبع :