هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

هوشمندسازی دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان قلم چی واقع در منطقه 9 تهران در خیابان دامپزشکی را هوشمندسازی و تجهیز نمود.

خانم حاجی قاسمی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1394 توسط بنیاد علمی قلم چی ساخته شده و در سال تحصیلی جاری 583 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره اول، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را پنج دستگاه پروژکتور، پنج پرده هوشمند ، پنج دستگاه لپ تاب ،8 قفسه کتابخانه ،8 میز مطالعه ،54 صندلی ،22 دستگاه رایانه و 22 میز رایانه  ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 555/600/000 ریال (55میلیون و 560 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 473 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان قلم چی در منطقه 9 تهران