کارنامه‌ها، شاه‌کلید موفقیت هستند

از نتیجه‌ی آزمون، تعداد سؤالات صحیح و غلط و مهم‌تر و هوشمندانه‌تر از آن، مباحث هر سؤال صحیح یا غلط برای اصلاح روش و میزان مطالعه‌ی خود بهره ببرید.

کارنامه‌ها، شاه‌کلید موفقیت هستند

شرکت در جلسه‌ی آزمون چندین مزایا و نتیجه‌ی مفید دارد:

  • بازیابی و یادگیری در جلسه‌ی آزمون

  • طبقه‌بندی آموخته‌ها

  • به‌کارگیری تکنیک‌ها

  • محک زدن آموخته‌ها

  • قضاوت در مورد روش‌های مطالعه

  • و...

یکی دیگر از این مزایا این است که کارنامه‌ی این آزمون‌‌ها معیار و سنگ محک ایده‌آلی برای مدیریت روش‌ها و برنامه و درنهایت رسیدن به هدف است.

اهمیت تک تک این کارنامه‌ها واضح و مبرهن است ولی شاید بتوان برای تعدادی از آن‌ها گفت که مهم‌تر هستند.

آزمون‌های جمع‌بندی یکی از همین موارد است. نتایج به‌دست‌آمده در آزمون‌های جمع‌بندی از نظر بررسی میزان تسلط و یادگیری مهم هستند. البته باید کارنامه‌ی بازیابی را هم به آن سنجاق کرد تا بتوان وضعیت هر درس را به صورت مبحثی و جزئی‌تر کنکاش کرد.

از نتیجه‌ی آزمون، تعداد سؤالات صحیح و غلط و مهم‌تر و هوشمندانه‌تر از آن، مباحث هر سؤال صحیح یا غلط برای اصلاح روش و میزان مطالعه‌ی خود بهره ببرید.