چگونه عربی بخوانیم؟

دایره‌ی واژگان خود را افزایش دهید تا عملکرد بهتری در پاسخ‌گویی به سؤالات متن و قواعد داشته باشید.

چگونه عربی بخوانیم؟

دایره‌ی واژگان خود را افزایش دهید تا عملکرد بهتری در پاسخ‌گویی به سؤالات متن و قواعد داشته باشید.

  • قبل از مطالعه، قواعد سال‌های قبل را مرور کنید و با قواعد امسال تطبیق دهید.

  • حتماً مطالب موجود در حاشیه‌های کتاب را خوب بخوانید و در کاغذی جداگانه یادداشت کنید.

  • هر چه تعداد سؤال امتحانی و نمونه‌سؤال تستی که حل می‌کنید بیش‌تر باشد به مبحث مورد نظر مسلط‌تر می‌شوید.

  • می‌توانید این درس را روزانه در برنامه‌ی خود داشته باشید.