هیچ زمانی برای شروع دیر نیست

اگر به کارنامه‌ی بازیابی به عنوان یک ابزار کلیدی توجه شود در کنار برخی چالش‌ها، مطمئناً نقاط قوت بسیاری هم هست که باید به این نقاط قوت توجه داشت.

هیچ زمانی برای شروع دیر نیست

هر دانش‌آموزی باید در دوران تحصیل از مهم‌ترین عوامل موفقیت خود که یک مورد از آن‌ها، زمان است، حداکثر استفاده را ببرد؛ اما برخی در طول سال از فرصت‌ها آن طور که باید استفاده نمی‌کنند و دچار آشفتگی ذهنی می‌شوند. این افراد باید بدانند که هرگز زمان برای یک شروع مهندسی‌شده‌ با امید به پایانی موفق پابه‌پای سخت‌کوشی‌های مداوم دیر نشده است. فقط باید اراده‌ی بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد.

اگر به کارنامه‌ی بازیابی به عنوان یک ابزار کلیدی توجه شود در کنار برخی چالش‌ها، مطمئناً نقاط قوت‌ بسیاری هم هست که باید به این نقاط قوت توجه داشت و با خواندن مفهومی منابع و به حداکثر رساندن تست‌زنی درس‌ها به فکر بهبود وضعیت بود.