مسئله حل کنید

تمرین حل کردن و مسئله حل کردن یک قدم مهم مطالعاتی است. پس آن‌چه را می‌دانید و فهمیدید توضیح بدهید و برایش راه‌حل بنویسید.

مسئله حل کنید

در ایام نوروز به سارا (دانش‌آموز سال سوم تجربی) توصیه شد تا روزانه ٢٠ تمرین تشریحی حل کند. تراز سارا در آزمون ٧ فروردین ٥٤٠٠ شد که در مقایسه با آزمون ٩ بهمن ٥٠٠ نمره تراز پیشرفت داشت.

تمرین حل کردن و مسئله حل کردن یک قدم مهم مطالعاتی است. پس آن‌چه را می‌دانید و فهمیدید توضیح بدهید و برایش راه‌حل بنویسید.

لطفا تشریح کردن را جدی بگیرید، روش‌های آن را یاد بگیرید و تمرین حل کنید.

مبادا تنوع تست‌ و هیجان کنکور، شما را از تمرین و کتاب درسی غافل کند.

حل تمرین تشریحی دو حسن بزرگ دارد: اول این‌که امتحانات نهایی تشریحی است و معدل آن بسیار مهم است؛ دوم این‌که اولین قدم برای یادگیری، ادراک و فهم است که با حل تمرین تشریحی اتفاق میفتد.