پیروزی نتیجه‌ی امیدواری است

خود شخص باید با همت و تلاش عاقلانه و با برنامه به نتیجه‌ی مطلوب دست یابد. سعی کند شکاف‌های مطالعاتی خود را در تست‌زنی پیدا کند و درصدد ترمیم آن‌ها برآید.

پیروزی نتیجه‌ی امیدواری است

دانش‌آموز در این مقطع نباید به دنبال کشف روش‌های مطالعاتی یا روش‌های تست‌زنی باشد. راه میان‌بُری وجود ندارد؛ زیرا دانش‌آموز باید در مباحث درسی به تسلط برسد.

خود شخص باید با همت و تلاش عاقلانه و با برنامه به نتیجه‌ی مطلوب دست یابد. سعی کند شکاف‌های مطالعاتی خود را در تست‌زنی پیدا کند و درصدد ترمیم آن‌ها برآید.

نکته‌ی دیگر این‌که دانش‌آموز امیدش را بیش از همیشه زنده نگه دارد و لحظه‌ای از تلاش و یادگیری غافل نشود. کسی در این آزمون پیروز می‌شود که بیش‌ترین تلاش را داشته باشد. یادمان باشد تلاش و رسیدن به موفقیت، ثمره‌ی امید است.