اولیا با کارنامه‌ی تحصیلی فرزندان برخورد منطقی داشته باشند

برای نتایج امتحانی فرزندان خود اهمیت و ارزش قائل شوید و بررسی کارنامه‌ی آن‌ها را مهم بدانید.

اولیا با کارنامه‌ی تحصیلی  فرزندان برخورد منطقی داشته باشند

برای نتایج امتحانی فرزندان خود اهمیت و ارزش قائل شوید و بررسی کارنامه‌ی آن‌ها را مهم بدانید.

به فرزندتان قول بدهید که برای گرفتن نتایج امتحانی همراه او به مدرسه خواهید رفت.

اگر فرزندتان خودش کارنامه‌اش را از مدرسه و برای شما آورد می‌توانید از حالت او بفهمید که کارنامه‌اش چگونه است.

با این حال کارنامه را از او بگیرید و با دقت آن را ببینید و از نمره‌های بالای او شروع کنید و نقاط قوتش را به او بگویید و او را تشویق کنید. سعی کنید به تک تک درس‌ها توجه کنید. حتی سعی کنید برای هر درس مکث کنید و آن‌ها را در نوبت‌های مختلف با هم مقایسه کنید. سعی کنید همیشه برای فرزندانتان زمانی را اختصاص دهید تا بدانند که امتحان آن‌ها برای شما مهم است.