ترین‌های جانوری

ترین‌های جانوری را در این بخش مطالعه کنید.

ترین‌های جانوری

1. بزرگ‌ترین سلول یوکاریوت: تخم پرندگان

2. بزرگ‌ترین جانور کره‌ی زمین: وال

3. بیش‌ترین اندازه‌ی نسبی مغز در بین مهره‌داران: پرندگان و پستانداران

4. پیچیدترین رفتار در بین مهره‌داران: پرندگان و پستانداران

5. یکی از ساده‌ترین دستگاه عصبی: در هیدر

6. یکی از حساس‌ترین گیرنده‌ی شیمیایی: در شاخک نوعی پروانه‌ی ابریشم نر

7. ساده‌‌ترین گیرنده‌ی نوری: در پلاناریا

8. بیش‌ترین اندوخته‌ی غذایی تخمک: در تخمک پرندگان

9. کامل‌ترین نوع تولید مثل جنسی: در پستانداران جفت‌دار

10. فراوان‌ترین جانوران: حشرات

11. متنوع‌ترین جانوران: حشرات

12. موفق‌ترین مهره‌داران زنده: ماهی‌های آرواره‌دار

13. موفق‌ترین مهره‌داران خشکی قبل از انقراض پنجم: خزندگان

14. ساده‌ترین دستگاه گردش مواد در جانوران: عروس دریایی

15. فراوان‌ترین جانوران دریا: ماهی‌ها