چند نکته برای روش‌های تست‌زنی

سؤالات را به ترتیبی که در دفترچه‌ی کنکور می‌بینید حل کنید.

چند نکته برای روش‌های تست‌زنی

1. سؤالات را به ترتیبی که در دفترچه‌ی کنکور می‌بینید حل کنید.

2. تمام سؤالات دفترچه را حداقل یک بار مطالعه کنید.

3. برخی از سؤالات را بلد نیستید ولی تشخیص می‌دهید وقت‌گیر هستند. این گونه سؤالات را با علامت ستاره مشخص کنید و با قاطعیت و خونسردی به طور موقت از آن‌ها عبور کنید تا هنگام دوره، دقت خود را به آن‌ها اختصاص دهید.

4. ممکن است سؤالاتی را اصلاً بلد نباشید. این گونه سؤالات را با علامت منفی مشخص کنید و فوراً آن‌ها را رها کنید.

5. از هیچ سؤالی نخوانده رد نشوید؛ زیرا ممکن است پس از چند سؤال دشوار چند سؤال آسان پیدا کنید.

6. شماره‌ی تست‌ها را با شماره‌ی آن‌ها در پاسخ‌نامه مطابقت دهید. اگر سؤالی را اشتباهی در پاسخ‌نامه با شماره‌ی اشتباه علامت بزنید ممکن است که این اشتباه به ترتیب شماره تا آخر ادامه پیدا کند.

7. پس از آن‌که یک بار تست‌های تمام درس‌ها را مطالعه کردید به ساعت خود نگاه کنید و ببینید چه‌قدر از کل زمان کنکور باقی مانده است.