تا شروع امتحانات چند روز مانده؟

اکنون دیگر باید بدانید چه میزان زمان دارید. اگر ندانید فرصت‌تان چه‌قدر است چگونه می‌توانید برایش برنامه‌ریزی کنید؟

تا شروع امتحانات چند روز مانده؟

تا شروع امتحانات چند روز مانده؟

تا امتحان نهایی؟

تا کنکور چه‌طور؟

اکنون دیگر باید بدانید چه میزان زمان دارید. اگر ندانید فرصت‌تان چه‌قدر است چگونه می‌توانید برایش برنامه‌ریزی کنید؟

اگر برنامه‌ریزی نکنید چگونه می‌توانید آرامش داشته باشید و اگر آرامش نداشته باشید چگونه می‌توانید موفق شوید؟

موفقیت در گرو دانستن موقعیت و برنامه‌ریزی است.

باید بدانید که فردا صبح که از خواب بلند می‌شوید تا شب که می‌خوابید چه کارهایی انجام می‌هید و چه هدفی از انجام آن کار‌ها دارید.

قرار نیست خیلی هم جزئی برنامه‌ریزی کنید. همان اصول کلی و دانستن آن‌چه می‌خواهید در رسیدن به موفقیت نقش زیادی دارد.