فصل امتحان فصل شیرین جمع‌بندی

همراهی مطالعه‌ی تشریحی کتاب با تست‌های کنکور این فصل را به بهترین فصل درو محصول یک‌ساله‌ی هر دانش‌آموز تبدیل می‌کند.

فصل امتحان فصل شیرین جمع‌بندی

پروژه‌ی مطالعه‌ی کنکور حدود یک سال طول می‌کشد و بخش مهم را امتحانات پایان سال تشکیل می‌دهد. دیگر زمان طلایی برای دوره کردن کامل جزء‌به‌جزء کتاب فرامی‌رسد؛ فرصتی که می‌توان با در نظر گرفتن زمان مناسب مطالعه‌ی هر بخش و میزان اهمیت آن در کنکور با جدیت بیش‌تر به تکمیل دانسته‌های کل مطالب هر کتاب مسلط شد و بهترین موقعیت برای شناسایی یادگیری نواقص کتاب است.

همراهی مطالعه‌ی تشریحی کتاب با تست‌های کنکور این فصل را به بهترین فصل درو محصول یک‌ساله‌ی هر دانش‌آموز تبدیل می‌کند.