دستورالعمل آزمون ورودی نمونه‌دولتی سال 95 + اصلاحیه

ثبت نام داوطلبان از روز چهار شنبه 25 فروردین ماه تا روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 در مدارس محل تحصیل فعلی دانش آموزان انجام خواهد شد.1- ثبت نام داوطلبان از روز چهار شنبه 25 فروردین ماه تا روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 در مدارس محل تحصیل فعلی دانش آموزان انجام خواهد شد.

2-کارت ورود به جلسه سه روز قبل از برگزاری آزمون  در اختیار آن‌ها قرار می گیرد.

3-شرط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه ، کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس یا کسب مقیاس خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت‌های اول و دوم در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد.

4-شرط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی  دوره دوم متوسطه کسب معدل کل حداقل 17 در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد.

5-آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی دوره‌های اول و دوم متوسطه راس ساعت 9 صبح روز جمعه 28/ 3/ 95 در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

توجه : آزمون دارای نمره منفی است.


منابع طرح سوالزمان پاسخ گوییضریبتعداد سوالماده درسی آزمون ورودی مقطع هفتم 
کتاب های پایه ششم100دقیقه210قرآن و هدیه‌های اسمان
220فارسی
110مطالعات اجتماعی
220علوم تجربی
220ریاضی
 80جمع کلمنابع طرح سوالزمان پاسخ گوییضریبتعداد سوالماده درسی آزمون ورودی مقطع دهم 
کتاب های پایه نهم120دقیقه210پیام های آسمان
215فارسی
18عربی
110مطالعات اجتماعی
17انگلیسی
2
25
علوم
فایل های ضمیمه