دستورالعمل آزمون ورودی نمونه‌دولتی سال 95 + اصلاحیه

ثبت نام داوطلبان از روز چهار شنبه 25 فروردین ماه تا روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 در مدارس محل تحصیل فعلی دانش آموزان انجام خواهد شد.1- ثبت نام داوطلبان از روز چهار شنبه 25 فروردین ماه تا روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 در مدارس محل تحصیل فعلی دانش آموزان انجام خواهد شد.

2-کارت ورود به جلسه سه روز قبل از برگزاری آزمون  در اختیار آن‌ها قرار می گیرد.

3-شرط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه ، کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس یا کسب مقیاس خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت‌های اول و دوم در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد.

4-شرط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی  دوره دوم متوسطه کسب معدل کل حداقل 17 در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد.

5-آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی دوره‌های اول و دوم متوسطه راس ساعت 9 صبح روز جمعه 28/ 3/ 95 در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

توجه : آزمون دارای نمره منفی است.


منابع طرح سوال زمان پاسخ گویی ضریب تعداد سوال ماده درسی آزمون ورودی مقطع هفتم 
کتاب های پایه ششم 100دقیقه 2 10 قرآن و هدیه‌های اسمان
2 20 فارسی
1 10 مطالعات اجتماعی
2 20 علوم تجربی
2 20 ریاضی
  80 جمع کلمنابع طرح سوال زمان پاسخ گویی ضریب تعداد سوال ماده درسی آزمون ورودی مقطع دهم 
کتاب های پایه نهم 120دقیقه 2 10 پیام های آسمان
2 15 فارسی
1 8 عربی
1 10 مطالعات اجتماعی
1 7 انگلیسی
2
25
علوم
فایل های ضمیمه