نامطابق‌های املایی / ادب پارسی

گاهی اوقات «ش» دلش برای «ج» می‌سوزد؛ چون وقتی «ج» بعد از «ت» می‌آید، برایش سخت است که حرف بزند؛ به همین دلیل ساکت می‌ماند و دوستش «ش» به جای او حرف می‌زند.

نامطابق‌های املایی / ادب پارسی

به نام خدای زمین و زمان                            خداوند بخشنده‌ی مهربان

گاهی اوقات «ش» دلش برای «ج» می‌سوزد؛ چون وقتی «ج» بعد از «ت» می‌آید، برایش سخت است که حرف بزند؛ به همین دلیل ساکت می‌ماند و دوستش «ش» به جای او حرف می‌زند.

بنابراین در کلماتی که «جْت» وجود دارد، هنگام تلفظ، آن‌ها را «شْت» بیان می‌کنیم.

مثلاً:

می‌نویسیم: اجتماع ولی می‌گوییم: اشتماع

می‌نویسیم پنج تا ولی می‌گوییم: پنش تا

می‌نویسیم مجتمع  ولی می‌گوییم: مشتمع

این واژه‌ها را در زبان فارسی «نامطابق املایی» می‌گویند؛ زیرا تلفظ آن‌ها با شکل نوشتاری آن‌ها متفاوت است. اگر باور ندارید، خودتان این کلمات را تلفظ کنید!