تولید مثل و رشد و نمو جانوران (خلاصه درس زیست شناسی)

در فایل پیوست نکته‌های زیر از فصل 11 سال سوم ضمیمه شده است...

تولید مثل و رشد و نمو جانوران (خلاصه درس زیست شناسی)

در فایل پیوست نکته‌های زیر از فصل 11 سال سوم؛

روش های تولیدمثل جنسی در جانوران

انواع لقاح

تغذیه جنین پس از لقاح

روش‌های نگه‌داری جنین در جانوران

جانوران زنده‌زا

جانوران بچه‌زا

ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه