هوشمندسازی دبستان مصباح اسکندری در شهرستان داران

هوشمندسازی دبستان مصباح اسکندری در شهرستان داران

هوشمندسازی دبستان مصباح اسکندری در شهرستان داران

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبستان مصباح اسکندری در بخش مرکزی روستای اسکندری از توابع شهرستان فریدن در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

آقای بابک موحدی، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1355 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 124دانش آموز پسر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6میلیون تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی  آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 471 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان مصباح اسکندری در شهرستان داران