هوشمندسازی دبستان شهید عباسی دره بید در شهرستان داران

هوشمندسازی دبستان شهید عباسی دره بید در شهرستان داران

هوشمندسازی دبستان شهید عباسی دره بید در شهرستان داران

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبستان شهید اسدالله عباسی دره بید در روستای دره بید از توابع شهرستان داران در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

آقای مرتضی میرزایی، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1343 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 119دانش آموز پسر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6میلیون تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی  آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 469 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شهید عباسی دره بید در شهرستان داران