بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبستان حضرت معصومه (س) در منطقه فریدن از توابع شهرستان داران در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

خانم فتانه بختیاری، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1393 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 170دانش آموزدختر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6میلیونتومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 467 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان حضرت معصومه(س) در شهرستان فریدن