نقش اول خودتان باشید

برای دوران بعد از عید و پروژه‌ی هفت حتماً هدف‌گذاری داشته باشید و بدون هدف‌گذاری پیش نروید.

نقش اول خودتان باشید

برای دوران بعد از عید و پروژه‌ی هفت حتماً هدف‌گذاری داشته باشید و بدون هدف‌گذاری پیش نروید.

بدون مشخص کردن هدف، برنامه‌ریزی نیز اهمیت خودش را نشان نمی‌دهد.

وقتی شما تراز یا ساعات مطالعه را هدف خود مشخص می‌کنید به این معنی است که با خودتان قول و قراری می‌گذارید و ذهنتان خودش را در برابر این تعهد، مسئول می‌داند؛ بنابراین برنامه‌ای در جهت تحقق آن تدارک می‌بیند و چشم شما را برای دیدن نشانه‌‌های مربوط بینا می‌کند و شما را ملزم به اجرای آن می‌کند.

درنتیجه تحقق اهدافتان را در یک بازه‌ی زمانی مشاهده خواهید کرد. فراموش نکنید که تصمیم خودتان است که ذهنتان را ملزم به برنامه‌ریزی می‌کند و نه هدف‌گذاری‌های دیگران.