مطالعه‌ی با خرد (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق کوثر مقیم‌زاده را می‌خوانیم.

مطالعه‌ی با خرد (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق کوثر مقیم‌زادهرا می‌خوانیم.


من همیشه مطالعه‌ی ادبیات برای امتحان‌ها برایم مشکل بود؛ چون حجم مطالب جزئیِ مهم، خیلی زیاد بود و من دچار آشفتگی ذهنی می‌شدم. سعی می‌کردم مطالب کتاب را دسته‌بندی کنم و جداگانه هر قسمت را به صورت یک‌جا مطالعه کنم. مثلاً: تاریخ‌ ادبیات‌ها (به صورت خلاصه)، لغات دشوار، قواعد مربوط به آرایه‌ها (تعریف هر کدام)، معنی شعر و متن‌های دشوار، خودآموزی‌های آخر هر درس.

- من ابتدا لغات آخر کتاب را که نسبتاً کامل بود می‌خواندم و حفظ می‌کردم.

- سپس به سراغ آرایه‌ها می‌رفتم و توضیح هر کدام را مطالعه می‌کردم.

- بعد از آن به سراغ متن و شعرهای کتاب می‌رفتم و سعی می‌کردم معنی آن‌ها را بگویم. مطالعه‌ی لغات قبل از آن به من خیلی کمک می‌کرد و باعث می‌شد سرعت من در مطالعه‌ی این بخش زیاد شود و تنها روی قسمت‌هایی که معنی کردن آن‌ها دشوار بود تأکید مختصری داشتم.

- در این میان سعی می‌کردم نگاهی به آرایه‌های شعرها و متن‌ها داشته باشم تا چندین مثال در مورد آرایه‌ها در قالب کتاب ببینم و مطلب بیش‌تر جا بیفتد و همین‌ طور آرایه‌های مشکل را هم می‌دیدم.

- تاریخ‌ ادبیات‌ها را نیز در لحظات آخر قبل از امتحان می‌خواندم تا در ذهنم بیش‌تر بماند.

- خودآموزی‌ها‌ نیز اکثراً سؤالاتی بود که طی مراحل قبل به آن جواب داده بودم و 20 درصد سؤالات جدید می‌ماند که زمان زیادی از من نمی‌گرفت و سریع به آن‌ها نگاه می‌کردم و در صورت لزوم حفظ می‌کردم.

خرید کتاب