25 دی یا 20 فروردین

از مزایای دو آزمون مشابه‌، مقایسه‌ی صحیح و واقع‌بینانه‌ی نتایج است.

25 دی یا 20 فروردین

از مزایای دو آزمون مشابه‌، مقایسه‌ی صحیح و واقع‌بینانه‌ی نتایج است. درواقع چون مباحث یکسان است‌، چند از ده هر درس و تراز می‌تواند وضعیت تسلط دانش‌آموز را کاملاً مشخص کند.

آزمون 25 دی و 20 فروردین ایستگاه جبرانی برای جمع‌بندی درس‌های نیم‌سال اول چهارم دبیرستان بودند. اکنون زمان پیشرفت است.

با توجه به این‌که کارنامه‌ی 25 دی را در اختیار دارید‌، کارتان خیلی راحت‌‌تر است.

  • 1. وضعیت چند از ده تک تک درس‌ها را مشخص کنید.

  • 2. نمره‌ی امتحان ترم اول را برای هر درس مشخص کنید.

  • 3. نکات مثبت و منفی را برای دو درس مشخص کنید.

  • 4. هدف‌گذاری خود را برای هر درس بنویسید.

  • 5. راهکارهای انتخابی‌تان را یادداشت کنید.