تست زدن درس‌های عمومی

پس از آن‌که اطمینان نسبی حاصل کردید که درس را یاد گرفته‌اید پس از گذشت حداقل 2 روز و حداکثر 5 روز تست‌زنی درس‌های عمومی را انجام دهید.

تست زدن درس‌های عمومی

پس از آن‌که اطمینان نسبی حاصل کردید که درس را یاد گرفته‌اید پس از گذشت حداقل 2 روز و حداکثر 5 روز تست‌زنی درس‌های عمومی را انجام دهید.

حتماً تست‌ها را با نمونه‌سؤالات کنکور‌های سراسری سال‌های گذشته شروع کنید و بعد به سراغ نمونه‌سؤالات آزاد و درنهایت به سراغ تست‌های تألیفی بروید. حتماً از همان ابتدا تست‌ها را در زمان‌بندی معین بزنید و برای هر تست عمومی به طور متوسط ۳۰ ثانیه زمان در نظر بگیرید.

پس از اتمام پاسخ‌گویی درصد خام خود را به این ترتیب محاسبه کنید: تعداد صحیح ضرب در سه، منهای تعداد غلط تقسیم بر کل سؤالات، ضرب در سه.

اگر این درصد زیر ۵۰ باشد باید بدون تعارف بگویم شما چیز زیادی از درس نفهمیده‌اید و باید از اول درس را بخوانید. البته گاهی درصد پایین بر اثر کمبود زمان به وجود می‌آید. اگر اوایل به این موضوع برخوردید، زیاد مهم نیست ولی بعد از چند سری تست زدن نباید وقت کم بیاورید.