تمرین بیش‌تر‌، ویژه‌ی امتحانات نهایی

سعی کنید تمرین تشریحی را به تستی اولویت دهید.

تمرین بیش‌تر‌، ویژه‌ی امتحانات نهایی

در این بازه‌ی زمانی برای برنامه‌ریزی مناسب به نکات زیر توجه کنید:

1- سعی کنید تمرین تشریحی را به تستی اولویت دهید.

2- در درس‌های محاسباتی مانند فیزیک، جبر، ریاضی و... تمام مثال‌ها و تمرینات کتاب را خودتان دوباره حل کنید. در این درس‌ها تمام راه‌حل‌ها را مرحله به مرحله بنویسید و از ذهنی محاسبه کردن راه‌حل‌ها بپرهیزید.

3- در درس‌های حفظی مانند زیست و شیمی و... باید بر متن کتاب درسی تسلط کامل داشته باشید.

4- از تمام درس‌ها حداقل چند نمونه‌سؤال امتحان نهایی سال‌های اخیر را بررسی و تمرین کنید. به کلید سؤالات امتحانات نهایی توجه کنید.