تمرین بیش‌تر‌، ویژه‌ی امتحانات نهایی

سعی کنید تمرین تشریحی را به تستی اولویت دهید.در این بازه‌ی زمانی برای برنامه‌ریزی مناسب به نکات زیر توجه کنید:

1- سعی کنید تمرین تشریحی را به تستی اولویت دهید.

2- در درس‌های محاسباتی مانند فیزیک، جبر، ریاضی و... تمام مثال‌ها و تمرینات کتاب را خودتان دوباره حل کنید. در این درس‌ها تمام راه‌حل‌ها را مرحله به مرحله بنویسید و از ذهنی محاسبه کردن راه‌حل‌ها بپرهیزید.

3- در درس‌های حفظی مانند زیست و شیمی و... باید بر متن کتاب درسی تسلط کامل داشته باشید.

4- از تمام درس‌ها حداقل چند نمونه‌سؤال امتحان نهایی سال‌های اخیر را بررسی و تمرین کنید. به کلید سؤالات امتحانات نهایی توجه کنید.