جهش یک لازمه دارد

پیشرفت همواره نیازمند تلاش است؛ ولی ما می‌خواهیم یک گام جلوتر حرکت کنیم و به پیشرفت قانع نیستیم.

جهش یک لازمه دارد

پیشرفت همواره نیازمند تلاش است؛ ولی ما می‌خواهیم یک گام جلوتر حرکت کنیم و به پیشرفت قانع نیستیم. مطمئناً نتیجه‌ی نهایی هر کاری مرهون میزان تلاشی است که برای‌ آن کار انجام گرفته است.

یک گام جلوتر از پیشرفت‌، جهش است که برای رسیدن به آن باید میزان تلاش هم فراتر باشد. البته لازمه‌ی اصلی جهش، داشتن ذهنی شفاف است.

ذهن شفاف یعنی:

  • از وضعیت تک تک درس‌ها اطلاع داشته باشید.

  • میزان تسلط خود را در هر مبحث بدانید.

  • نقاط قوت و چالشی‌تان را بشناسید.

  • روش‌های موفق خود را بشناسید.

  • منابعتان را از نظر سؤالات و مفید بودن طبقه‌بندی کنید.

  • سؤالات را تشخیص داده و نشان‌دار کنید.

  • دلیل چالش‌های‌تان را بدانید.

  • روش‌های سازگار خود را پیدا کنید.