چگونه در درس ریاضی تسلط پیدا کنیم؟ (نویسندگان نوجوان)

رهام قوامی، کلاس هشتم از مشهد این مقاله را درباره‌ی تسلط در درس ریاضی نوشته است.

چگونه در درس ریاضی تسلط پیدا کنیم؟ (نویسندگان نوجوان)

رهام قوامی، کلاس هشتم از مشهد این مقاله را درباره‌ی تسلط در درس ریاضی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


برای خواندن درس ریاضی تنها تمرین کردن کافی نیست و لازم است مفاهیم مهمی را یاد بگیریم و بخوانیم. ما ممکن است نتوانیم همه‌ی مسائل را با دانش خودمان حل کنیم و لازم است در مرحله‌ی اول اگر کتابی داریم و مفاهیم دارد از روی آن بخوانیم و اگر نداشتیم یا متوجه مطلب نشدیم از معلم بپرسیم.

اگر همه‌ی این کارها را انجام دادیم و در مفاهیم تسلط پیدا کردیم (به یاد داشته باشید شاید هیچ‌وقت کسی نتواند در درس ریاضی کامل شود) باید شروع کنیم و تست بزنیم؛ ولی اگر نتوانستیم سؤالی را حل کنیم (باید وقت زیادی روی سؤال گذاشته باشیم) باید اگر آن کتاب پاسخ‌نامه داشت از روی پاسخ‌نامه نگاه کنیم و اما اگر نداشت می‌توانیم از معلم، دوست و... بپرسیم.

سعی کنید اگر کتاب تستی دارید یا کتابی که در مفاهیمش مثال دارد برای خودتان چند تا سؤال مثل آن طرح کنید و مسئله‌ی خودتان را حل کنید؛ چون این کار کمک زیادی به یادگیری‌تان می‌کند.