ضرورت تصمیمات راهبردی

تصمیمات راهبردی‌ای که بعد از دریافت کارنامه‌ی آزمون در روز جمعه می‌گیرید درواقع نتیجه‌گیری و چکیده‌ای است بر اساس نقاط مثبت و منفی که در طول دو هفته داشته‌اید.

ضرورت تصمیمات راهبردی

تصمیمات راهبردی‌ای که بعد از دریافت کارنامه‌ی آزمون در روز جمعه می‌گیرید درواقع نتیجه‌گیری و چکیده‌ای است بر اساس نقاط مثبت و منفی که در طول دو هفته داشته‌اید.

این تصمیمات می‌تواند دورنما و برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای دو هفته‌ی آینده‌تان باشد. این برنامه، نیروی محرکی است که شما را به جلو خواهد راند و در وجودتان انگیزه ایجاد خواهد کرد تا به خود ثابت کنید که می‌توانید به پای حرفی که زده‌اید بایستید و برنامه‌ای را که برای خود نوشته‌اید اجرا کنید. اجرای این تصمیمات نه‌تنها شما را در رسیدن به هدف اصلی کمک خواهد کرد بلکه شما را آماده می‌کند تا بتوانید با اعتمادبه‌نفس بیش‌تری گام بردارید.