چه روزشمار سختی است این لحظات آخر! (بهاریه)

درست مثل لحظه‌ای است که منتظریم مادرمان بعد از مدت‌ها ما را در آغوش بگیرد و ما را ببوسد.

چه روزشمار سختی است این لحظات آخر! (بهاریه)

تمام وجودمان را ذوق فرا گرفته است.

همه دنبال خرید عید هستیم.

انگار همه می‌خواهیم از قبل زیباتر شویم.

هم ذوق داریم برای دیدن پدربزرگ و مادربزرگ‌ها.

انگار دلمان برای عطر اسکناس تانخورده‌ی وسط قرآن لک زده.

به گمانم منتظریم تا وقتی به بهانه‌ی سال نو روی پدر و مادرمان را ببوسیم.

چه روزشمار سختی است این لحظات آخر!

درست مثل لحظه‌ای است که منتظریم مادرمان بعد از مدت‌ها ما را در آغوش بگیرد و ما را ببوسد.