در بهار همیشه اتفاقات بهتری می‌افتد (بهاریه)

بهار که می‌آید انگار زندگی، رنگی نو می‌گیرد. انگار بیش‌تر از قبل از همه‌ی اتفاقات لذّت می‌بریم. انگار تمام خوشی‌ها چند برابر می‌شود. اصلاً انگار زندگی لذت‌بخش‌تر می‌شود.

در بهار همیشه اتفاقات بهتری می‌افتد (بهاریه)

بهار که می‌آید انگار زندگی، رنگی نو می‌گیرد. انگار بیش‌تر از قبل از همه‌ی اتفاقات لذّت می‌بریم. انگار تمام خوشی‌ها چند برابر می‌شود. اصلاً انگار زندگی لذت‌بخش‌تر می‌شود.

در بهار همیشه اتفاقات بهتری می‌افتد.

اصلاً انگار بهار فصل خوب خداست.

انگار بهار عروس فصل‌های خداست و این زیبای خدا چه خوب تغییر را به ما می‌آموزد.

انگار خدا با زبان بی‌زبانی ما را به محبت، دوست داشتن، به یاری کردن یکدیگر، به زیبایی‌ها و... فرا می‌خواند.

بیایید امسال از این دعوت خدا استقبال ویژه‌ای داشته باشیم.