آزمون ورودی نمونه‌دولتی سال تحصیلی 95-96

انتشار دفترچه راهنما و مهلت ثبت نام،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون نمونه دولتی مقاطع ششم و نهم 95 – 96

آزمون ورودی نمونه‌دولتی سال تحصیلی 95-96

ثبت نام داوطلبان پایه هفتم و پایه دهم از مورخه شنبه 25 / 1 /1395 تا روز سه شنبه 14 / 2 /1395 در مدارس محل  تحصیل فعلی دانش آموزان انجام خواهد شد.

کارت ورود به جلسه از تاریخ 1 / 4 /1395 تا تاریخ 3 / 4 /1395در مداردس فعلی این دانش آموزان توزیع خواهد شد.

آزمون ورودی پایه هفتم  و دهم مدارس نمونه دولتی ، راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 4 / 04 /1395در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.