رضا آرین منش: نکات الکتروکاردیوگرام و دوره کار قلب

به ثبت عملکرد الکتریکی قلب که توسط بافت گرهی تولید می‌شود، الکتروکاردیوگرافی و به منحنی ثبت شده توسط آن الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) می‌گویند.

رضا آرین منش: نکات الکتروکاردیوگرام و دوره کار قلب


به ثبت عملکرد الکتریکی قلب که توسط بافت گرهی تولید می‌شود، الکتروکاردیوگرافی و به منحنی ثبت شده توسط آن الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) می‌گویند.

فایل های ضمیمه

خرید کتاب