سدها را از سر راهتان بردارید

برای رسیدن به موفقیت باید بر ناامیدی و ضعف در وجود خود غلبه کرد.

سدها را از سر راهتان برداریدابراهیم غفاری حق روانشناس و مشاور در گفت و گو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت:گاهی افراد به دلیل ترس از شکست در کارهای خود از انجام آن خودداری کرده و همین امر موجب شده تا از انجام بسیاری از کارهایی که زمینه ساز پیشرفت شان بوده دوری کنند. 

وی در ادامه افزود: نخستین گام برای کاهش روحیه ناامیدی و بی اعتمادی این است که فرد به خود القا کند که مهم پیروز میدان بودن نیست بلکه در اختیار داشتن فرصت و دقت کافی برای جبران اشتباه بسیار مهم تر از پیروزی است. 

غفاری حق گفت: برخورد صحیح و منطقی با اطرافیان خصوصاً خانواده موجب دوری از ناامیدی می شود و همچنین مصمم بودن در انجام کارها برای رسیدن به هدف گامی بزرگ است و باید شخص احساس شکست و ضعف را از خود دور کند. 

این روانشناس در پایان گفت: هیچ گاه احساس کم آوردن در انجام کارها را نداشته و به یاد داشته باشید که همواره پیروزی در کنار شکست و راحتی در مقابل سختی معنا و مفهوم پیدا می کند و برای رسیدن به موفقیت ایستادگی در مقابل ناامیدی نیاز است. 

منبع :