نکات شکل 2 فصل هفتم سال دوم

بزرگ سیاهرگ زیرین نسبت به آئورت در سمت راست بدن قرار دارد.

نکات شکل 2 فصل هفتم سال دوم

الف) دستگاه دفع ادرار:

1. بزرگ سیاهرگ زیرین نسبت به آئورت در سمت راست بدن قرار دارد.

2. سرخرگ کلیه از آئورت نزولی جدا شده و سیاهرگ کلیه به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.

3. دو تا میزنای داریم.

4. اما یک میزراه داریم.

5. آئورت در قسمت لگن در جلو سیاهرگ قرار دارد و به دو تا سرخرگ تبدیل می‌شود.

6. میزنای‌ها از زیر سرخرگ و سیاهرگ کلیوی خارج می‌شوند.

ب) کلیه:

7. خون مستقیماً از آئورت به کلیه‌ها وارد می‌شود و پس از خروج از کلیه وارد بزرگ سیاهرگ زیرین می‌شود.

8. در این مسیر (مورد 7) از اندام دیگری عبور نمی‌کند اما از دو شبکه‌ی مویرگی عبور می‌کند.

9. انشعابات سرخرگ کلیه از درون هرم‌ها عبور نمی‌کند بلکه از فضای بین هرم‌ها عبور می‌کند.

10. در بخش قشری فقط سرخرگ داریم.