زرد عمومی در آزمون‌های بهاره

برنامه‌ی ویژه‌ای که برای کتاب زرد عمومی در بهار و بعد از تعطیلات دوران طلایی پیشنهاد شده، تمرین روزانه یک مجموعه از کتاب زرد عمومی بود.

زرد عمومی در آزمون‌های بهاره

برنامه‌ی ویژه‌ای که برای کتاب زرد عمومی در بهار و بعد از تعطیلات دوران طلایی پیشنهاد شده، تمرین روزانه یک مجموعه از کتاب زرد عمومی بود. اکنون این کتاب به برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها سنجاق شده است. به این ترتیب در آزمون‌های بهاری در درس‌های عمومی با دو دسته سؤال سروکار خواهید داشت؛ یعنی برای هر درس عمومی یک مجموعه سؤال طراحی شده و یک بسته سؤال استاندارد یا همان سؤالات کنکور سراسری.

از آن‌جا که بهترین منبع سؤالات کنکور، کتاب زرد عمومی است، دانش‌آموز با اجرای این برنامه خودبه‌خود با روش بازیابی اطلاعات علاوه بر آشنایی با سبک سؤالات کنکور، نواقص خود را شناسایی کرده و به کمک جلد دوم این کتاب آن‌ها را مرتفع می‌کند.